Historie

C.H.O.I.: piepjong, maar geënt op 20 jaar historie

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) is een initiatief van Stichting HOP in Leiden. In zijn huidige vorm is het pas begin 2009 van start gegaan. In de eerste maanden heeft het centrum al flink vaart gekregen. Er zijn rapporten en adviezen voor instellingen gemaakt, er verscheen een rapport over "Studeren met een Handicap". En mei-juni 2009 worden enkele rapporten voor de overheid afgerond. We kunnen spreken van een vliegende start. Dat is ook logisch, als je naar de voorgeschiedenis van C.H.O.I. kijkt. Die gaat terug tot eind jaren tachtig.

1988. Eerste visitatierapporten hoger onderwijs

Een mijlpaal voor het Nederlandse HBO en WO. Voor het eerst worden kwaliteitsoordelen over opleidingen openbaar gemaakt, in landelijke visitatierapporten. De gedachte dat alle door de overheid gesubsidieerde opleidingen wel een vergelijkbare kwaliteit zullen bieden, gaat op de helling. De journalisten van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) behoren tot de eersten die de rapporten minutieus uitspellen en voor een breder publiek toegankelijk maken. Tegelijk ontstaan de eerste ideeën over een mogelijke 'consumentengids' voor aanstaande studenten.

1991. Keuzegids: kwaliteitsverschillen in beeld

Onderwijsjournalist Esther Hageman en uitgever Rudolf van Wezel beginnen met de "Universiteiten en Hogescholen Keuzegids Keuzegids", een tijdschrift waarin opleidingen per vakgebied worden vergeleken. Zomer 1991 brengt het eerste nummer. De nadruk ligt nog op beschrijven, maar er staan ook deskundigenoordelen in (uit visitaties) en studentenoordelen. De laatste worden verzameld door bureau Research voor Beleid (RvB).

Vanaf de start werken journalisten van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) mee aan de Keuzegids. In 1992 wordt de gidsredactie ook formeel onderdeel van de Stichting HOP. De Keuzegids wint nu snel aan gezag. Met steun van de overheid wordt het tijdschrift in 1995 opgevolgd door een jaarboek, met actuele consumenteninformatie over alle opleidingen. Per opleiding bevat de gids uitvoerige studentenoordelen (rapportcijfers per studie, in ranglijstjes) en cijfers over studietempo. Een jaar later zijn er de eerste statistieken over de arbeidsmarkt per studie.

1997-2002. Een scala aan producten en diensten

In deze periode wordt de informatiebasis van de Keuzegids verbreed, en de methodologische expertise bij Stichting HOP verdiept. Dit blijkt een vruchtbare basis voor nieuwe dienstverlening op het gebied van data-analyse, onderzoek en advies, benchmarking en gespecialiseerde rapportages. Enkele voorbeelden:

Wat begon als particulier initiatief met subsidie, wordt nu een overheidsopdracht. Het ministerie van OCW heeft nieuwe ambities omtrent studiekeuzeinformatie ("SKI"), en organiseert een Europese aanbesteding. HOP en RvB verwerven de opdracht, onder de naam Choice. Het HOP wordt 'penvoerder'.

De studentenenquêtes worden breder opgezet - ook onder commerciële instellingen, en bij de nieuwe masteropleidingen. Daarnaast krijgt HOP binnen het samenwerkingsverband de taak om de publieke SKI-database te ontwikkelen. De gegevens vormen het fundament van de gids, maar ook vele andere instanties maken er gebruik van.

In 2004 maakt HOP een webbased Studiekeuzetest, beschikbaar op de website van NRC Handelsblad. De test is bedoeld als 'proof of concept' - om te bewijzen dat de statistieken en oordelen in de database werkelijk betekenisvolle vergelijking tussen en binnen studies mogelijk maken. In vier weken ronden 17.000 jongeren de test af. Ze zijn positief over de test; commerciële website-eigenaren beklagen zich later over misbruik van overheidsgeld. De test krijgt voorlopig geen vervolg.

2006. Website Studiekeuze123

In de overheidsopdracht van 2003 zit één witte vlek: de overheid durft dan nog geen opdracht te geven voor een website met studiekeuze-informatie, die objectiever en completer kan zijn dan de commerciële websites. HOP/Choice moet zich qua publieksvoorlichting beperken tot de papieren Keuzegids. Na aandringen van studentenbonden, en dankzij een nieuwe staatssecretaris (Mark Rutte) komt die website er uiteindelijk toch, in 2006.

De overheid brengt de nieuwe website 'mijnstudie' onder bij Stichting SURF in Utrecht. HOP/Choice is hofleverancier van gegevens, staat ook aan de wieg tijdens de geboorte van de website en bedenkt de naam van de nieuw geborene. We noemen haar www.studiekeuze123.

Vanaf 2007 wordt deze website snel zelfstandig. HOP/Choice blijft nog een tijd leverancier van gegevens, maar bij een nieuwe Europese aanbesteding wordt het onderhoud van de SKI-database gegund aan een ander bureau, ResearchNed in Nijmegen.

2009. Einde Choice, start C.H.O.I.

In 2008 gaat ook de Nationale Studentenenquête over naar een nieuwe uitvoerder. Daarmee loopt de meerjarige OCW-opdracht aan Choice, als samenwerkingsverband van HOP en RVB, ten einde. Beide organisaties besluiten elk hun eigen weg te gaan.

Vanaf januari 2009 zet de Stichting HOP zijn werkzaamheden voor professionele klanten voort onder de naam C.H.O.I. In het voorafgaande jaar bezint het bureau zich opnieuw op de rol die zij met haar expertise kan spelen voor zakelijke klanten in en om het hoger onderwijs. Er wordt een nieuw portfolio ontwikkeld, met de volgende hoofdaccenten en klantengroepen:

Op deze terreinen zijn sinds 2008 diverse producten verschenen.